ความเป็นมาโครงการฯ

ด้วยจังหวัดอุตรดิตถ์ เห็นว่าการก่อสร้างถนนตามผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรในเขตชุมชนเมืองอุตรดิตถ์ อีกทั้งเป็นการรองรับการเจริญเติบโตของชุมชนเมืองให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโครงข่ายให้เป็นวงแหวนฝั่งตะวันตกของเมืองตามผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จึงได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมทางหลวงชนบท กรมทางหลวงชนบท จึงได้ไปทำการสำรวจออกแบบและก่อสร้างโครงการถนนสาย ง1 ผังเมืองรวมเมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ ให้เป็นถนนที่สามารถเชื่อมโยงระบบโครงข่ายการคมนาคมของจังหวัดอุตรดิตถ์ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ประโยชน์ที่ได้รับ

⦁	แก้ไขปัญหาด้านการจราจร
⦁	ช่วยให้การเดินทางมีความสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
⦁	ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
⦁	เพิ่มโอกาสทางสังคม
⦁	ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

การดำเนินการก่อสร้าง
   ผู้ว่าจ้าง         :   กรมทางหลวงชนบท
   ผู้รับจ้าง         :   บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด
   สัญญาจ้าง        :   เลขที่ 87/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563
   เริ่มต้นสัญญา      :   วันที่ 18 กันยายน 2563
   สิ้นสุดสัญญา       :   วันที่ 6 มีนาคม 2566 
   ระยะเวลาก่อสร้าง    :   900 วัน

   งบประมาณ
   ค่าก่อสร้าง 336,000,000.00 บาท

ลักษณะโครงการฯ

ลักษณะของโครงการ ถนนสาย ง1 เริ่มต้นที่กม.0+000 (บริเวณม่อนดินแดง) เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1045 ไปตัดกับถนนทล.1041 ที่กม.3+817 บริเวณโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยจุดสิ้นสุดที่กม.7+425 ซึ่งจะบรรจบกับถนนทล. 1045 และถนนทล.117 บริเวณห้างเทสโกโลตัส สาขาอุตรดิตถ์ เขตทางมีความกว้าง 30 ถึง 50 เมตร ผิวจราจรเป็นแอสฟัสติกคอนกรีตหนา 0.10 ม. รวม 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ช่องจราจรความกว้างช่องละ 3.50 ม. พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบจัดสวนและเกาะกลางแบบแผงคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจรกว้าง 2.60 – 4.20 ม. ช่องจอดรถกว้าง 2.75 ม. ไหล่ทางกว้าง 2.50 – 2.75 ม. มีระบบระบายน้ำ ทางเท้า ไหล่ทาง และไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 3 แห่ง ระยะทางยาวรวม 7.425 กิโลเมตร ถนน : ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) เกาะกลางจัดสวนและเกาะกลางแบบแผงคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร ระบบระบายน้ำ ทางเท้า ไหล่ทาง ช่องจอดรถ และไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง ท่อลอดเหลี่ยม คสล. : 5 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม : 3 แห่ง