ความก้าวหน้างานประจำเดือน

กันยายน 63 || ตุลาคม 63 || พฤศจิกายน 63 || ธันวาคม 63 || มกราคม 64 || กุมภาพันธ์ 64 || มีนาคม 64 ||
เมษายน 64 || พฤษภาคม 64 || มิถุนายน 64 || กรกฎาคม 64 || สิงหาคม 64 || กันยายน 64 || ตุลาคม 64 || พฤศจิกายน 64 || ธันวาคม 64 || มกราคม 65 || กุมภาพันธ์ 65 || มีนาคม 65 ||
เมษายน 65 || พฤษภาคม 65 || มิถุนายน 65|| กรกฎาคม 65 || สิงหาคม 65 || กันยายน 65 || ตุลาคม 65 || พฤศจิกายน 65 || ธันวาคม 65 || มกราคม 66 || กุมภาพันธ์ 66 || มีนาคม 66 ||
เมษายน 66 || พฤษภาคม 66 || มิถุนายน 66|| กรกฎาคม 66 || สิงหาคม 66 ||