กรมทางหลวงชนบท
เลขที่ 9 ถ.พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 โทรศัพท์ : 02-551-5000
ภารกิจหลักของกรมทางหลวงชนบท
⦁	พัฒนาโครงข่ายทาง และสะพานในสายทาง
⦁	พัฒนาปรับปรุงก่อสร้างสะพาน
⦁	บูรณะและบำรุงรักษาทาง
⦁	การแก้ไขปัญหาจราจรในพื้นที่ต่างๆ
⦁	สนับสนุนการท่องเที่ยว
⦁	สนับสนุนยุทธศาสตร์ชายแดน
⦁	พัฒนาทางพื้นที่เฉพาะ
⦁	โครงการตามแนวพระราชดำริ
⦁	เป็นพี่เลี้ยงให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมทางหลวงชนบท (ให้ใส่ลิงค์เว็บกรมทางหลวงชนบท)  https://drr.go.th/

เงื่อนไขของสัญญาจ้างผู้รับจ้าง

สัญญาจ้าง เลขที่ 87/2563 ลงวันที่ 18 สิงหาคม 2563 หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ที่ คค. 0706/9469 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 ผู้รับจ้าง บริษัท อุดมศักดิ์เชียงใหม่ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการควบคุม 900 วัน การก่อสร้าง วันที่เริ่มนับตามสัญญา 18 กันยายน 2563 วันที่สิ้นสุดสัญญา 6 มีนาคม 2566 เงินค่างานตามสัญญา 336,000,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (สามร้อยสามสิบหกล้านบาทถ้วน) ค่าปรับวันละ 930,720บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (เก้าแสนสามหมื่นเจ็ดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

เงื่อนไขของสัญญาจ้างผู้ให้บริการงานควบคุมงานก่อสร้าง

สัญญาจ้าง เลขที่ สกท.10/2563 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2563 หนังสือแจ้งให้เริ่มงาน ที่ คค. 0706/9471 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 บริษัทที่ปรึกษา บริษัท เชนี่ เอนจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด ระยะเวลาดำเนินการควบคุม 900 วัน การก่อสร้าง วันที่เริ่มนับตามสัญญา 18 กันยายน 2563 วันที่สิ้นสุดสัญญา 6 มีนาคม 2566 เงินค่างานตามสัญญา 13,865,000.00 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว (สิบสามล้านแปดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ลักษณะโครงการฯ

ลักษณะของโครงการ ถนนสาย ง1 เริ่มต้นที่กม.0+000 (บริเวณม่อนดินแดง) เชื่อมทางหลวงหมายเลข 1045 ไปตัดกับถนนทล.1041 ที่กม.3+817 บริเวณโรงเรียนวัดอรัญญิการาม โดยจุดสิ้นสุดที่กม.7+425 ซึ่งจะบรรจบกับถนนทล. 1045 และถนนทล.117 บริเวณห้างเทสโกโลตัส สาขาอุตรดิตถ์ เขตทางมีความกว้าง 30 ถึง 50 เมตร ผิวจราจรเป็นแอสฟัสติกคอนกรีตหนา 0.10 ม. รวม 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ช่องจราจรความกว้างช่องละ 3.50 ม. พร้อมก่อสร้างเกาะกลางแบบจัดสวนและเกาะกลางแบบแผงคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจรกว้าง 2.60 – 4.20 ม. ช่องจอดรถกว้าง 2.75 ม. ไหล่ทางกว้าง 2.50 – 2.75 ม. มีระบบระบายน้ำ ทางเท้า ไหล่ทาง และไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง ก่อสร้างสะพานลอยคนเดินข้าม 3 แห่ง ระยะทางยาวรวม 7.425 กิโลเมตร ถนน : ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด 4 ช่องจราจร (ไป-กลับ) เกาะกลางจัดสวนและเกาะกลางแบบแผงคอนกรีตแบ่งทิศทางจราจร ระบบระบายน้ำ ทางเท้า ไหล่ทาง ช่องจอดรถ และไฟฟ้าแสงสว่างตลอดสายทาง ท่อลอดเหลี่ยม คสล. : 5 แห่ง สะพานลอยคนเดินข้าม : 3 แห่ง