คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง
ตามคำสั่งที่ 1854/2563 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง   
ที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างดังนี้
⦁	นายจตุพร เรืองจุติโพธิ์พาน  วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ       สกท. ประธานกรรมการ
⦁	นายวิษณุ   เพชรวีระ      วิศวกรโยธาชำนาญงาน               สกท. กรรมการ
⦁	ผู้แทนแขวงทางหลวงชนบทอุตรดิตถ์                              กรรมการ
⦁	นายพงสิน  สืบสกุลทอง     นายช่างโยธาชำนาญงาน              สกท. กรรมการ
⦁	นายราชันย์  จันทร        นายช่างโยธาชำนาญงาน     สกท. กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
     ตามคำสั่งที่ 1852/2563  ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุดังนี้
⦁	นายโกสินท์    พิทยะเวสด์สุนทร   วิศวกรใหญ่ (ด้านควบคุมการก่อสร้าง)     ประธานกรรมการ
⦁	ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย     	                               กรรมการ
⦁	ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 9     	                       กรรมการ  
⦁	นายธนะชัย หล่อพิบาลกุล        วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ      กผง. กรรมการ
⦁	ผู้อำนวยการกองส่งเสริมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต                      กรรมการ
⦁	นายจตุพร  เรืองจุติโพธิ์พาน	   วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ               สกท.กรรมการ
⦁	นางสาวหทัยรัตน์ มณีเทศ         วิศวกรโยธาชำนาญการ                 สกท.กรรมการ